Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities 
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
a) Eventmaker: Eventmaker V.O.F., gevestigd te Kennemerboulevard 730, 1976 ES IJmuiden, onder KvK nr: 5773594.
b) Buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve of recreatieve activiteiten waarbij de deelnemer zich voornamelijk met spierkracht voortbeweegt, zowel indoor als outdoor. 
c) Arrangement: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisator worden begeleid. 
d) Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de organisator wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator worden verricht ten behoeve van de opdrachtgever. 
e) Organisator: Eventmaker. 
f) Vertegenwoordiger van de organisator: degene die uit naam van de organisator optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, spelleider) 
g) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement en/of activiteit. 
h) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator. 
i) Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit. 
j) Partijen: Eventmaker en de opdrachtgever

Artikel 2: Werkingssfeer 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle arrangementen, activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de organisator gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen. 
2.2 De opdrachtgever aanvaard de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van de organisator. 

Artikel 3: Totstandkoming en inhoud overeenkomst 
3.1 Ieder aanbod van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met de organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de organisator mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever aanvaardt. 
3.2 De opdrachtgever is verplicht voor- of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement en/of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. 
3.3 De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden. 
3.4 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4: Betaling 
4.1 Alle genoemde bedragen zijn in Euro (€), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
4.2 Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang betaald te zijn.
4.3 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 14 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het gehele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient de opdrachtgever het bedrag onmiddellijk via overboeking te betalen. 
4.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van Rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. 
4.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaald is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

Artikel 5: Aanbetaling 
5.1 De organisator is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever een aanbetaling van maximaal 50% van het overeenkomstbedrag te verlangen. 
5.2 De organisator is niet verplicht te leveren zolang de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan..

Artikel 6: Annulering door de opdrachtgever 
6.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten. 
6.2 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator: 
– van 70 tot 35 dagen voor aanvang: 25% van het overeenkomstbedrag; 
– van 35 tot 14 dagen voor aanvang: 50% van het overeenkomstbedrag;
– binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van het overeenkomstbedrag. 
Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement en/of de activiteit. 
6.3 Tot 14 dagen voor aanvang van het evenement is het mogelijk het aantal deelnemers kosteloos met 10% te verminderen. Vallen binnen deze termijn van 14 dagen voor aanvang van het evenement nog deelnemers af, dan is de opdrachtgever ook voor de afgevallen personen 100% van het overeenkomstbedrag verschuldigd aan de organisator.

Artikel 7: Wijzigingen door de organisator 
7.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden aan opdrachtgever en dit onverwijld meedelen. 
7.2 Het arrangement en/of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenarrangementen kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement en/of de activiteit worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.
7.3 De uitvoering van het overeengekomen project is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. De organisator heeft het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

Artikel 8: Opzegging door de organisator 
8.1 De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, weersomstandigheden, natuurrampen, algemene stakingen et cetera. De organisator is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogde te stellen. 
8.2 Bij opzegging of gedeeltelijke opzegging van het programma door de organisator wegens de in 8.1 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit  zal de organisator  zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden. Wanneer ook dit door de in punt 8.1 genoemde omstandigheden niet mogelijk wordt geacht door de organisator wordt het arrangement of de activiteit uitgevoerd op een andere datum in overleg met de opdrachtgever. Wanneer de organisator niet in staat is een alternatief arrangement of alternatieve activiteit te verzorgen of het arrangement of de activiteit uit te voeren op een andere datum dan heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden voor de activiteit(en) die niet door kunnen gaan. 
8.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de organisator het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

Artikel 10: Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer 
9.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante conditionele en medische bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteit in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend diploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben bij de organisator. 
9.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten. 
10.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen. 
9.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatie-opdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van overeenkomst in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk overdragen aan de organisator of diens vertegenwoordiger. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen. 
9.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement en/of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt. 
9.6 De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend. 
9.7 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 10: Verplichtingen van de organisator 
10.1 De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs mocht hebben.
10.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid van de organisator 
11.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van de opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. 
11.2 De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
11.3 De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 
a) omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies; 
b) handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.
11.4 De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reisongevallen en/of
annuleringsverzekering. 
11.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, tenzij de wet dit uitsluit. 
11.6 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement en/of activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van de organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.
11.7 Bij gebruik van alcohol of drugs door de deelnemer vervalt alle aansprakelijkheid jegens Eventmaker. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemer 
12.1 De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem ‘toegelaten’ derden. 
12.2 De opdrachtgever is ten aller tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers, bij gebruik van alcohol en/of drugs kan de deelname door de organisator worden ontzegd.
12.3 Alle aansprakelijkheid jegens Eventmaker komt te vervallen wanneer deelnemers onverantwoordelijk gedrag vertonen die al dan niet het gevolg zijn van het gebruik van alcohol of drugs.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen 
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Eventmaker, alsmede de uitvoering daarvan is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing. 

Scroll naar boven
×

Direct reserveren?

Geef je voorkeursdatum, aanvangstijd en het aantal deelnemers door, dan kunnen we je direct inplannen.

× Vragen?